Mâclyi – to botch

May 5th, 2015

Jèrriais Logo
Back

Mâclyi – to botch

Office du Jerriaisgrammar

Présent

j’mâcl’ye
tu mâcl’ye
i’ mâcl’ye
ou mâcl’ye
j’mâclions
ou mâclyiz
i’ mâcl’yent

Prétérite

j’mâclyis
tu mâclyis
i’ mâclyit
ou mâclyit
j’mâclyînmes
ou mâclyîtes / ou mâclyîdres
i’ mâclyîtent / i’ mâclyîdrent

Împarfait

j’mâcliais
tu mâcliais
i’ mâcliait
ou mâcliait
j’mâcliêmes
ou mâcliêtes
i’ mâcliaient

Futur

j’mâcliéthai
tu mâcliéthas
i’ mâcliétha
ou mâcliétha
j’mâcliéthons
ou mâcliéthez
i’ mâcliéthont

Conditionnel

j’mâcliéthais
tu mâcliéthais
i’ mâcliéthait
ou mâcliéthait
j’mâcliéthions / j’mâcliéthêmes
ou mâcliéthiez / ou mâcliéthêtes
i’ mâcliéthaient

Présent Subjonctif

qué j’mâcl’ye
qu’tu mâcl’ye
qu’i’ mâcl’ye
qu’ou mâcl’ye
qué j’mâcliyions
qu’ou mâcliyiz
qu’i’ mâcl’yent

Împarfait subjonctif

qué j’mâclyîsse
qu’tu mâclyîsse
qu’i’ mâclyîsse
qu’ou mâclyîsse
qué j’mâclyîssions
qu’ou mâclyîssyiz / qu’ou mâclyîssiez
qu’i’ mâclyîssent

Présent continnu
j’sis à mâclyi, etc.
Pâssé continnu
j’tais à mâclyi, etc.
Futur continnu
jé s’sai à mâclyi, etc.
Parfait
j’ai mâclyi, etc.
Pus-qu’parfait
j’avais mâclyi, etc.
Futur Parfait
j’éthai mâclyi, etc.
Conditionnel Parfait
j’éthais mâclyi, etc.
Parfait continnu
j’ai ‘té à mâclyi, etc.
Pus-qu’parfait continnu
j’avais ‘té à mâclyi, etc.
Futur Parfait continnu
j’éthai ‘té à mâclyi, etc.
Conditionnel Parfait continnu
j’éthais ‘té à mâclyi, etc.

Participes

Présent
mâcliant
Pâssé
mâclyi

Împératif

mâcl’ye, mâclions, mâclyiz