Bouonne Nouvelle 1955 – Soisgeul 1955

September 9th, 2015

Jèrriais Logo
Back

Bouonne Nouvelle 1955 – Soisgeul 1955

Office du Jerriaischurch, Minority Languages, vidgo

Né v’chîn eune vèrsion Jèrriaise d’eune poesie en Êcôssais:

Here’s a Jèrriais version of a Scottish Gaelic poem:

Bouonne Nouvelle 1955

J’tais là au sèrvice hièr au sé;
nou-s’y ‘tait patchi au solyi
et n’y’avait pon d’louga pouor mé
sénon amont les d’grés m’sîlyi.

J’êcoutis chu sieaume dé tchi l’air
nos dêhalit sus eune mathée
entchéthaûdée à dgi l’adèrt.
J’êcoutis tout l’monde à prier,
un chant tchiyant dé r’sîn, d’libèr-
-té: l’us ès vèrsets dêcliévé.

Épis, épis né v’là l’sèrmon
dé m’niches et lichons d’hors d’ichîn –
les feurs dé l’enfé sont d’faichon –
tîthonne la maîsonnée d’hèrtchîn

et dans mes gambes j’eus les freunmions.

Donald Macaulay
Vèrsion Jèrriaise 2015 dé Geraint Jennings

Soisgeul 1955

Bha mi a raoir anns a’ choinneamh;
bha an taigh làn chun an dorais,
cha robh àite suidhe ann
ach geimhil chumhang air an staighre.

Dh’éisd mi ris an t-sailm: am fonn
a’ falbh leinn air seòl mara
cho dìomhair ri Maol Dùn:
dh’éisd mi ris an ùrnaigh
seirm shaorsinneil, shruthach –
iuchair-dàin mo dhaoine.

An uair sin thàinig an searmon
– teintean ifrinn a th’ anns an fhasan –
bagairt neimheil, fhuadan
a lìon an taigh le uamhann is coimeasg.

Is thàinig an cadal-deilgeanach na mo chasan…

Domhnall MacAmhlaigh