V’nîn – to come

May 5th, 2016

Jèrriais Logo
Back

V’nîn – to come

Office du Jerriais grammar

v’nîn
Présent
j’veins
tu veins
i’ veint
ou veint
jé v’nons
ou v’nez
i’ veinnent
Prétérite
j’vîns
tu vîns
i’ vînt
ou vînt
j’vînmes
ou vîntes / ou vîndres
i’ vîntent / i’ vîndrent
Împarfait
jé v’nais
tu v’nais
i’ v’nait
ou v’nait
jé v’nions / jé v’nêmes
ou v’niez / ou v’nêtes
i’ v’naient
Futur
j’veindrai
tu veindras
i’ veindra
ou veindra
j’veindrons
ou veindrez
i’ veindront
Conditionnel
j’veindrais
tu veindrais
i’ veindrait
ou veindrait
j’veindréthions / j’veindrions / j’veindrêmes
ou veindréthiez / ou veindriez / ou veindrêtes
i’ veindraient
Présent Subjonctif
qué j’veinge
qué tu veinge
qu’i’ veinge
qu’ou veinge
qué j’veingions / qué j’vénions / qué j’veindrêmes
qu’ou veingyiz / qu’ou veingiez / qu’ou véniez / qu’ou veindrêtes
qu’i’ veingent

Împarfait subjonctif
qué j’vînsse
qué tu vînsse
qu’i’ vînsse
qu’ou vînsse
qué j’vînssions
qu’ou vînssyiz / qu’ou vînssyez
qu’i’ vînssent
Temps composés
Présent continnu
j’sis àv’nîn, etc.
Pâssé continnu
j’tais àv’nîn, etc.
Futur continnu
jé s’sai à v’nîn, etc.
Parfait
j’sis v’nu, etc.
Pus-qu’parfait
j’tais v’nu, etc.
Futur Parfait
jé s’sai v’nu, etc.
Conditionnel Parfait
jé s’sais v’nu, etc.
Parfait continnu
j’ai ‘té à v’nîn, etc.
Pus-qu’parfait continnu
j’avais ‘té à v’nîn, etc.
Futur Parfait continnu
j’éthai ‘té à v’nîn, etc.
Conditionnel Parfait continnu
j’éthais ‘té à v’nîn, etc.
Participes
Présent
v’nant
Pâssé
v’nu
Împératif
vein (vé-t-en), v’nons, v’nez (v’n’-ouos-en)