Êtêter – to lop

November 11th, 2017

Jèrriais Logo
Back

Êtêter – to lop

Office du Jerriaisgrammar

êtêter
Présent
j’êtête
tu’êtête
il êtête
oulle êtête
j’êtêtons
ous êtêtez
il’ êtêtent
Prétérite
j’êtêtis
tu’êtêtis
il êtêtit
oulle êtêtit
j’êtêtînmes
ous êtêtîtes / ous êtêtîdres
il’ êtêtîtent / il’ êtêtîdrent

Împarfait
j’êtêtais
tu’êtêtais
il êtêtait
oulle êtêtait
j’êtêtêmes / j’êtêtions
ous êtêtêtes / ous êtêtiez
il’ êtêtaient
Futur
j’êtêt’tai
tu’êtêt’tas
il êtêt’ta
oulle êtêt’ta
j’êtêt’tons
ous êtêt’tez
il’ êtêt’tont
Conditionnel
j’êtêt’tais
tu’êtêt’tais
il êtêt’tait
oulle êtêt’tait
j’êtêt’têmes / j’êtêtéthions
ous êtêt’têtes / ous êtêtéthiez
il’ êtêt’taient
Présent Subjonctif
qué j’êtête
qu’tu’êtête
qu’il êtête
qu’oulle êtête
qué j’êtêtions / qué j’êtêt’têmes
qu’ous êtêtiez / qu’ous êtêt’têtes
qu’il’ êtêtent
Împarfait subjonctif
qué j’êtêtîsse
qu’tu’êtêtîsse
qu’il êtêtîsse
qu’oulle êtêtîsse
qué j’êtêtîssions
qu’ous êtêtîssyiz / qu’ous êtêtîssiez
qu’il’ êtêtîssent
Temps composés
Présent continnu
j’sis àêtêter, etc.
Pâssé continnu
j’tais àêtêter, etc.
Futur continnu
jé s’sai à êtêter, etc.
Parfait
j’ai êtêté, etc.
Pus-qu’parfait
j’avais êtêté, etc.
Futur Parfait
j’éthai êtêté, etc.
Conditionnel Parfait
j’éthais êtêté, etc.
Parfait continnu
j’ai ‘té à êtêter, etc.
Pus-qu’parfait continnu
j’avais ‘té à êtêter, etc.
Futur Parfait continnu
j’éthai ‘té à êtêter, etc.
Conditionnel Parfait continnu
j’éthais ‘té à êtêter, etc.
Participes
Présent
êtêtant
Pâssé
êtêté
Împératif
êtête, êtêtons, êtêtez