C’menchi / quémenchi – to begin, start

November 11th, 2017

Jèrriais Logo
Back

C’menchi / quémenchi – to begin, start

Office du Jerriaisgrammar

c’menchi / quémenchi
Présent
jé c’menche / j’quémenche
tu c’menche
i’ c’menche
ou c’menche
jé c’menchons / j’quémenchons
ou c’menchiz
i’ c’menchent
Prétérite
jé c’menchis / j’quémenchis
tu c’menchis
i’ c’menchit
ou c’menchit
jé c’menchînmes / j’quémenchînmes
ou c’menchîtes / ou c’menchîdres
i’ c’menchîtent / i’ c’menchîdrent

Împarfait
jé c’menchais / j’quémenchais
tu c’menchais
i’ c’menchait
ou c’menchait
jé c’menchions / jé c’menchêmes / j’quémenchions / j’quémenchêmes
ou c’menchiez / ou c’menchêtes
i’ c’menchaient
Futur
jé c’mench’chai / j’quémench’chai
tu c’mench’chas
i’ c’mench’cha
ou c’mench’cha
jé c’mench’chons / j’quémench’chons
ou c’mench’chez
i’ c’mench’chont
Conditionnel
jé c’mench’chais / j’quémench’chais
tu c’mench’chais
i’ c’mench’chait
ou c’mench’chait
jé c’menchéthions / jé c’mench’chêmes / j’quémenchéthions / j’quémench’chêmes
ou c’menchéthiez / ou c’mench’chêtes
i’ c’mench’chaient
Présent Subjonctif
qué jé c’menche / qué j’quémenche
qu’tu c’menche
qu’i’ c’menche
qu’ou c’menche
qué jé c’menchions / qué jé c’mench’chêmes / qué j’quémenchions / qué j’quémench’chêmes
qu’ou c’menchyiz / qu’ou c’menchiez / qu’ou c’mench’chêtes
qu’i’ c’menchent
Împarfait subjonctif
qué jé c’menchîsse / qué j’quémenchîsse
qu’tu c’menchîsse
qu’i’ c’menchîsse
qu’ou c’menchîsse
qué jé c’menchîssions / qué j’quémenchîssions
qu’ou c’menchîssyiz / qu’ou c’menchîssiez
qu’i’ c’menchîssent
Temps composés
Présent continnu
j’sis à c’menchi, etc.
Pâssé continnu
j’tais à c’menchi, etc.
Futur continnu
jé s’sai à c’menchi, etc.
Parfait
j’ai c’menchi, etc.
Pus-qu’parfait
j’avais c’menchi, etc.
Futur Parfait
j’éthai c’menchi, etc.
Conditionnel Parfait
j’éthais c’menchi, etc.
Parfait continnu
j’ai ‘té à c’menchi, etc.
Pus-qu’parfait continnu
j’avais ‘té à c’menchi, etc.
Futur Parfait continnu
j’éthai ‘té à c’menchi, etc.
Conditionnel Parfait continnu
j’éthais ‘té à c’menchi, etc.
Participes
Présent
c’menchant / quémenchant
Pâssé
c’menchi / quémenchi
Împératif
c’menche / quémenche, c’menchons / quémenchons, c’menchiz / quémenchiz / c’menchez / quémenchez