R’quémenchi / èrquémenchi – to begin again, to start over

November 11th, 2017

Jèrriais Logo
Back

R’quémenchi / èrquémenchi – to begin again, to start over

Office du Jerriaisgrammar

r’quémenchi / èrquémenchi
Présent
j’èrquémenche
tu r’quémenche
i’ r’quémenche
ou r’quémenche
j’èrquémenchons
ou r’quémenchiz
i’ r’quémenchent
Prétérite
j’èrquémenchis
tu r’quémenchis
i’ r’quémenchit
ou r’quémenchit
j’èrquémenchînmes
ou r’quémenchîtes / ou r’quémenchîdres
i’ r’quémenchîtent / i’ r’quémenchîdrent

Împarfait
j’èrquémenchais
tu r’quémenchais
i’ r’quémenchait
ou r’quémenchait
j’èrquémenchions / j’èrquémenchêmes
ou r’quémenchiez / ou r’quémenchêtes
i’ r’quémenchaient
Futur
j’èrquémench’chai
tu r’quémench’chas
i’ r’quémench’cha
ou r’quémench’cha
j’èrquémench’chons
ou r’quémench’chez
i’ r’quémench’chont
Conditionnel
j’èrquémench’chais
tu r’quémench’chais
i’ r’quémench’chait
ou r’quémench’chait
j’èrquémenchéthions / j’èrquémench’chêmes
ou r’quémenchéthiez / ou r’quémench’chêtes
i’ r’quémench’chaient
Présent Subjonctif
qué j’èrquémenche
qu’tu r’quémenche
qu’i’ r’quémenche
qu’ou r’quémenche
qué j’èrquémenchions / qué j’èrquémench’chêmes
qu’ou r’quémenchyiz / qu’ou r’quémenchiez / qu’ou r’quémench’chêtes
qu’i’ r’quémenchent
Împarfait subjonctif
qué j’èrquémenchîsse
qu’tu r’quémenchîsse
qu’i’ r’quémenchîsse
qu’ou r’quémenchîsse
qué j’èrquémenchîssions
qu’ou r’quémenchîssyiz / qu’ou r’quémenchîssiez
qu’i’ r’quémenchîssent
Temps composés
Présent continnu
j’sis à r’quémenchi, etc.
Pâssé continnu
j’tais à r’quémenchi, etc.
Futur continnu
jé s’sai à r’quémenchi, etc.
Parfait
j’ai r’quémenchi, etc.
Pus-qu’parfait
j’avais r’quémenchi, etc.
Futur Parfait
j’éthai r’quémenchi, etc.
Conditionnel Parfait
j’éthais r’quémenchi, etc.
Parfait continnu
j’ai ‘té à r’quémenchi, etc.
Pus-qu’parfait continnu
j’avais ‘té à r’quémenchi, etc.
Futur Parfait continnu
j’éthai ‘té à r’quémenchi, etc.
Conditionnel Parfait continnu
j’éthais ‘té à r’quémenchi, etc.
Participes
Présent
r’quémenchant / èrquémenchant
Pâssé
r’quémenchi / èrquémenchi
Împératif
r’quémenche / èrquémenche, r’quémenchons / èrquémenchons, r’quémenchiz / èrquémenchiz / r’quémenchez / èrquémenchez