appathilyi – to pair up

January 1th, 2018

Jèrriais Logo
Back

appathilyi – to pair up

Office du Jerriaisgrammar

appathilyi
Présent
j’appathil’ye
tu’appathil’ye
il appathil’ye
oulle appathil’ye
j’appathilyons
ous appathilyiz
il’ appathil’yent
Prétérite
j’appathilyis
tu’appathilyis
il appathilyit
oulle appathilyit
j’appathilyînmes
ous appathilyîtes / ous appathilyîdres
il’ appathilyîtent / il’ appathilyîdrent

Împarfait
j’appathilyais
tu’appathilyais
il appathilyait
oulle appathilyait
j’appathilyêmes / j’appathilyions
ous appathilyêtes / ous appathilyiez
il’ appathilyaient
Futur
j’appathil’lai
tu’appathil’las
il appathil’la
oulle appathil’la
j’appathil’lons
ous appathil’lez
il’ appathil’lont
Conditionnel
j’appathil’lais
tu’appathil’lais
il appathil’lait
oulle appathil’lait
j’appathil’lêmes
ous appathil’lêtes
il’ appathil’laient
Présent Subjonctif
qué j’appathil’ye
qué (qu’) tu’appathil’ye
qu’il appathil’ye
qu’oulle appathil’ye
qué j’appathilyions / qué j’appathil’lêmes
qu’ous appathilyiez / qu’ous appathil’lêtes
qu’il’ appathil’yent
Împarfait subjonctif
qué j’appathilyîsse
qué (qu’) tu’appathilyîsse
qu’il appathilyîsse
qu’oulle appathilyîsse
qué j’appathilyîssions
qu’ous appathilyîssyiz / qu’ous appathilyîssiez
qu’il’ appathilyîssent
Temps composés
Présent continnu
j’sis à appathilyi, etc.
Pâssé continnu
j’tais à appathilyi, etc.
Futur continnu
jé s’sai à appathilyi, etc.
Parfait
j’ai appathilyi, etc.
Pus-qu’parfait
j’avais appathilyi, etc.
Futur Parfait
j’éthai appathilyi, etc.
Conditionnel Parfait
j’éthais appathilyi, etc.
Parfait continnu
j’ai ‘té à appathilyi, etc.
Pus-qu’parfait continnu
j’avais ‘té à appathilyi, etc.
Futur Parfait continnu
j’éthai ‘té à appathilyi, etc.
Conditionnel Parfait continnu
j’éthais ‘té à appathilyi, etc.
Participes
Présent
appathilyant
Pâssé
appathilyi
Împératif
appathil’ye, appathilyons, appathilyiz