êsèrgoter – to cut off toes/foot, to wound foot

January 1th, 2018

Jèrriais Logo
Back

êsèrgoter – to cut off toes/foot, to wound foot

Office du Jerriaisgrammar

êsèrgoter
Présent

j’êsèrgote
tu’êsèrgote
il êsèrgote
oulle êsèrgote
j’êsèrgotons
ous êsèrgotez
il’ êsèrgotent

Prétérite

j’êsèrgotis
tu’êsèrgotis
il êsèrgotit
oulle êsèrgotit
j’êsèrgotînmes
ous êsèrgotîtes / ous êsèrgotîdres
il’ êsèrgotîtent / il’ êsèrgotîdrent


Împarfait

j’êsèrgotais
tu’êsèrgotais
il êsèrgotait
oulle êsèrgotait
j’êsèrgotêmes / j’êsèrgotions
ous êsèrgotêtes / ous êsèrgotiez
il’ êsèrgotaient

Futur

j’êsèrgot’tai
tu’êsèrgot’tas
il êsèrgot’ta
oulle êsèrgot’ta
j’êsèrgot’tons
ous êsèrgot’tez
il’ êsèrgot’tont

Conditionnel

j’êsèrgot’tais
tu’êsèrgot’tais
il êsèrgot’tait
oulle êsèrgot’tait
j’êsèrgot’têmes / j’êsèrgotéthions
ous êsèrgot’têtes / ous êsèrgotéthiez
il’ êsèrgot’taient

Présent Subjonctif

qué j’êsèrgote
qu’tu’êsèrgote
qu’il êsèrgote
qu’oulle êsèrgote
qué j’êsèrgotions / qué j’êsèrgot’têmes
qu’ous êsèrgotiez / qu’ous êsèrgot’têtes
qu’il’ êsèrgotent

Împarfait subjonctif

qué j’êsèrgotîsse
qu’tu’êsèrgotîsse
qu’il êsèrgotîsse
qu’oulle êsèrgotîsse
qué j’êsèrgotîssions
qu’ous êsèrgotîssyiz / qu’ous êsèrgotîssiez
qu’il’ êsèrgotîssent

Temps composés

Présent continnu
j’sis à êsèrgoter, etc.
Pâssé continnu
j’tais à êsèrgoter, etc.
Futur continnu
jé s’sai à êsèrgoter, etc.
Parfait
j’ai êsèrgoté, etc.
Pus-qu’parfait
j’avais êsèrgoté, etc.
Futur Parfait
j’éthai êsèrgoté, etc.
Conditionnel Parfait
j’éthais êsèrgoté, etc.
Parfait continnu
j’ai ‘té à êsèrgoter, etc.
Pus-qu’parfait continnu
j’avais ‘té à êsèrgoter, etc.
Futur Parfait continnu
j’éthai ‘té à êsèrgoter, etc.
Conditionnel Parfait continnu
j’éthais ‘té à êsèrgoter, etc.

Participes
Présent
êsèrgotant
Pâssé
êsèrgoté

Împératif

êsèrgote, êsèrgotons, êsèrgotez