assâsinner – to kill, assassinate

March 3th, 2018

Jèrriais Logo
Back

assâsinner – to kill, assassinate

Office du Jerriaisgrammar

assâsinner

Présent

j’assâsinne
tu’assâsinne
il assâsinne
oulle assâsinne
j’assâsinnons
ous assâsinnez
il’ assâsinnent

Prétérite

j’assâsinnis
tu’assâsinnis
il assâsinnit
oulle assâsinnit
j’assâsinnînmes
ous assâsinnîtes / ous assâsinnîdres
il’ assâsinnîtent / il’ assâsinnîdrent


Împarfait

j’assâsinnais
tu’assâsinnais
il assâsinnait
oulle assâsinnait
j’assâsinnêmes / j’assâsinnions
ous assâsinnêtes / ous assâsinniez
il’ assâsinnaient

Futur

j’assâsinn’nai
tu’assâsinn’nas
il assâsinn’na
oulle assâsinn’na
j’assâsinn’nons
ous assâsinn’nez
il’ assâsinn’nont

Conditionnel

j’assâsinn’nais
tu’assâsinn’nais
il assâsinn’nait
oulle assâsinn’nait
j’assâsinn’nêmes / j’assâsinnéthions
ous assâsinn’nêtes / ous assâsinnéthiez
il’ assâsinn’naient

Présent Subjonctif

qué j’assâsinne
qu’tu’assâsinne
qu’il assâsinne
qu’oulle assâsinne
qué j’assâsinnions / qué j’assâsinn’nêmes
qu’ous assâsinniez / qu’ous assâsinn’nêtes
qu’il’ assâsinnent

Împarfait subjonctif

qué j’assâsinnîsse
qu’tu’assâsinnîsse
qu’il assâsinnîsse
qu’oulle assâsinnîsse
qué j’assâsinnîssions
qu’ous assâsinnîssyiz / qu’ous assâsinnîssiez
qu’il’ assâsinnîssent

Temps composés

Présent continnu
j’sis à assâsinner, etc.
Pâssé continnu
j’tais à assâsinner, etc.
Futur continnu
jé s’sai à assâsinner, etc.
Parfait
j’ai assâsinné, etc.
Pus-qu’parfait
j’avais assâsinné, etc.
Futur Parfait
j’éthai assâsinné, etc.
Conditionnel Parfait
j’éthais assâsinné, etc.
Parfait continnu
j’ai ‘té à assâsinner, etc.
Pus-qu’parfait continnu
j’avais ‘té à assâsinner, etc.
Futur Parfait continnu
j’éthai ‘té à assâsinner, etc.
Conditionnel Parfait continnu
j’éthais ‘té à assâsinner, etc.

Participes
Présent
assâsinnant
Pâssé
assâsinné

Împératif

assâsinne, assâsinnons, assâsinnez