êmaglyi – to crush, squash

March 3th, 2018

Jèrriais Logo
Back

êmaglyi – to crush, squash

Office du Jerriaisgrammar

êmaglyi

Présent

j’êmagl’ye
tu’êmagl’ye
il êmagl’ye
oulle êmagl’ye
j’êmaglions
ous êmaglyiz
il’ êmagl’yent

Prétérite

j’êmaglyis
tu’êmaglyis
il êmaglyit
oulle êmaglyit
j’êmaglyînmes
ous êmaglyîtes / ous êmaglyîdres
il’ êmaglyîtent / il’ êmaglyîdrent


Împarfait

j’êmagliais
tu’êmagliais
il êmagliait
oulle êmagliait
j’êmagliêmes / j’êmagliyons
ous êmagliêtes / ous êmagliyez
il’ êmagliaient

Futur

j’êmagliéthai
tu’êmagliéthas
il êmagliétha
oulle êmagliétha
j’êmagliéthons
ous êmagliéthez
il’ êmagliéthont

Conditionnel

j’êmagliéthais
tu’êmagliéthais
il êmagliéthait
oulle êmagliéthait
j’êmagliéthêmes / j’êmagliéthions
ous êmagliéthêtes / ous êmagliéthiez
il’ êmagliéthaient

Présent Subjonctif

qué j’êmagl’ye
qu’tu’êmagl’ye
qu’il êmagl’ye
qu’oulle êmagl’ye
qué j’êmagliyions / qué j’êmagliéthêmes
qu’ous êmagliyiz / qu’ous êmagliéthêtes
qu’il’ êmagl’yent

Împarfait subjonctif

qué j’êmaglyîsse
qu’tu’êmaglyîsse
qu’il êmaglyîsse
qu’oulle êmaglyîsse
qué j’êmaglyîssions
qu’ous êmaglyîssyiz / qu’ous êmaglyîssiez
qu’il’ êmaglyîssent

Temps composés

Présent continnu
j’sis à êmaglyi, etc.
Pâssé continnu
j’tais à êmaglyi, etc.
Futur continnu
jé s’sai à êmaglyi, etc.
Parfait
j’ai êmaglyi, etc.
Pus-qu’parfait
j’avais êmaglyi, etc.
Futur Parfait
j’éthai êmaglyi, etc.
Conditionnel Parfait
j’éthais êmaglyi, etc.
Parfait continnu
j’ai ‘té à êmaglyi, etc.
Pus-qu’parfait continnu
j’avais ‘té à êmaglyi, etc.
Futur Parfait continnu
j’éthai ‘té à êmaglyi, etc.
Conditionnel Parfait continnu
j’éthais ‘té à êmaglyi, etc.

Participes

Présent
êmagliant
Pâssé
êmaglyi

Împératif

êmagl’ye, êmaglions, êmaglyiz