tunmb’ser – to tip up

January 1nd, 2020

Jèrriais Logo
Back

tunmb’ser – to tip up

Office du Jerriaisgrammar

tunmb’ser

Présent

j’tunmb’se

tu tunmb’se

i’ tunmb’se

ou tunmb’se

j’tunmb’sons

ou tunmb’sez

i’ tunmb’sent

Prétérite

j’tunmb’sis

tu tunmb’sis

i’ tunmb’sit

ou tunmb’sit

j’tunmb’sînmes

ou tunmb’sîtes / ou tunmb’sîdres

i’ tunmb’sîtent / i’ tunmb’sîdrent

Împarfait

j’tunmb’sais

tu tunmb’sais

i’ tunmb’sait

ou tunmb’sait

j’tunmb’sêmes / j’tunmb’sions

ou tunmb’sêtes / ou tunmb’siez

i’ tunmb’saient

Futur

j’tunmb’séthai

tu tunmb’séthas

i’ tunmb’sétha

ou tunmb’sétha

j’tunmb’séthons

ou tunmb’séthez

i’ tunmb’séthont

Conditionnel

j’tunmb’séthais

tu tunmb’séthais

i’ tunmb’séthait

ou tunmb’séthait

j’tunmb’séthêmes / j’tunmb’séthions /

ou tunmb’séthêtes / ou tunmb’séthiez

i’ tunmb’séthaient

Présent Subjonctif

qu’j’tunmb’se

qué tu tunmb’se

qu’i’ tunmb’se

qu’ou tunmb’se

qu’j’tunmb’sions / qu’j’tunmb’séthêmes

qu’ou tunmb’siez / qu’ou tunmb’séthêtes

qu’i’ tunmb’sent

Împarfait subjonctif

qu’j’tunmb’sîsse

qué tu tunmb’sîsse

qu’i’ tunmb’sîsse

qu’ou tunmb’sîsse

qu’j’tunmb’sîssions

qu’ou tunmb’sîssyiz / qu’ou tunmb’sîssiez

qu’i’ tunmb’sîssent

Temps composés

Présent continnu

j’sis à tunmb’ser, etc.

Pâssé continnu

j’tais à tunmb’ser, etc.

Futur continnu

jé s’sai à tunmb’ser, etc.

Parfait

j’ai tunmb’sé, etc.

Pus-qu’parfait

j’avais tunmb’sé, etc.

Futur Parfait

j’éthai tunmb’sé, etc.

Conditionnel Parfait

j’éthais tunmb’sé, etc.

Parfait continnu

j’ai ‘té à tunmb’ser, etc.

Pus-qu’parfait continnu

j’avais ‘té à tunmb’ser, etc.

Futur Parfait continnu

j’éthai ‘té à tunmb’ser, etc.

Conditionnel Parfait continnu

j’éthais ‘té à tunmb’ser, etc.

Participes

Présent

tunmb’sant

Pâssé

tunmb’sé

Împératif

tunmb’se, tunmb’sons, tunmb’sez