tunmb’ser – to tip up

January 1nd, 2020

Jèrriais Logo
Back

tunmb’ser – to tip up

Office du Jerriais grammar

tunmb’ser

Présent

j’tunmb’se

tu tunmb’se

i’ tunmb’se

ou tunmb’se

j’tunmb’sons

ou tunmb’sez

i’ tunmb’sent

Prétérite

j’tunmb’sis

tu tunmb’sis

i’ tunmb’sit

ou tunmb’sit

j’tunmb’sînmes

ou tunmb’sîtes / ou tunmb’sîdres

i’ tunmb’sîtent / i’ tunmb’sîdrent

Împarfait

j’tunmb’sais

tu tunmb’sais

i’ tunmb’sait

ou tunmb’sait

j’tunmb’sêmes / j’tunmb’sions

ou tunmb’sêtes / ou tunmb’siez

i’ tunmb’saient

Futur

j’tunmb’séthai

tu tunmb’séthas

i’ tunmb’sétha

ou tunmb’sétha

j’tunmb’séthons

ou tunmb’séthez

i’ tunmb’séthont

Conditionnel

j’tunmb’séthais

tu tunmb’séthais

i’ tunmb’séthait

ou tunmb’séthait

j’tunmb’séthêmes / j’tunmb’séthions /

ou tunmb’séthêtes / ou tunmb’séthiez

i’ tunmb’séthaient

Présent Subjonctif

qu’j’tunmb’se

qué tu tunmb’se

qu’i’ tunmb’se

qu’ou tunmb’se

qu’j’tunmb’sions / qu’j’tunmb’séthêmes

qu’ou tunmb’siez / qu’ou tunmb’séthêtes

qu’i’ tunmb’sent

Împarfait subjonctif

qu’j’tunmb’sîsse

qué tu tunmb’sîsse

qu’i’ tunmb’sîsse

qu’ou tunmb’sîsse

qu’j’tunmb’sîssions

qu’ou tunmb’sîssyiz / qu’ou tunmb’sîssiez

qu’i’ tunmb’sîssent

Temps composés

Présent continnu

j’sis à tunmb’ser, etc.

Pâssé continnu

j’tais à tunmb’ser, etc.

Futur continnu

jé s’sai à tunmb’ser, etc.

Parfait

j’ai tunmb’sé, etc.

Pus-qu’parfait

j’avais tunmb’sé, etc.

Futur Parfait

j’éthai tunmb’sé, etc.

Conditionnel Parfait

j’éthais tunmb’sé, etc.

Parfait continnu

j’ai ‘té à tunmb’ser, etc.

Pus-qu’parfait continnu

j’avais ‘té à tunmb’ser, etc.

Futur Parfait continnu

j’éthai ‘té à tunmb’ser, etc.

Conditionnel Parfait continnu

j’éthais ‘té à tunmb’ser, etc.

Participes

Présent

tunmb’sant

Pâssé

tunmb’sé

Împératif

tunmb’se, tunmb’sons, tunmb’sez